-άμενος

Γλωσσ.
κατάληξη μεσοπαθητικών μετοχών τής νέας Ελληνικής. Οι μετοχές σε -άμενος τής νέας Ελληνικής αποτελούν αναλογικούς σχηματισμούς κατά το πρότυπο μεταγενέστερων τύπων μετοχής (παράβαλε τύπο μετοχής γενάμενος < μεταγενέστερο τύπο αορίστου εγενάμην, στάμενος τύπος μετοχής που απαντά στον Πρόδρομο, αντί ιστάμενος, κρεμάμενος, χαρισάμενος), οι οποίοι με τη σειρά τους σχηματίστηκαν κατά τις μετοχές σε -άμενος τής αρχαίας (πρβλ. ιπτάμενος, ιστάμενος, δεξάμενος). Οι μετοχές σε -άμενος έχουν συνήθως σημασία ουσιαστικών ή επιθέτων, πρβλ. τους τύπους τρεχάμενος, ερχάμενος, εκπορευάμενος, κουνάμενος, σερνάμενος, πετάμενος, καταστάμενος, χηρευάμενος.

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.